Hírek

 • Figyelem! Rendelet módosítások! (2014-11-20)
 • A Magyar Közlöny 2014. november 19. napján megjelent 157. számában publikálásra került az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet, mely rendelkezik számos vidékfejlesztési támogatás, valamint a  23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (az egyes támogatási rendeletben nem szabályozott fogalmakat a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell értelmezni) módosításáról.

   

  Az alábbiakban felvázolásra kerülnek az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület által ügyintézett jogcímekhez tartozó jelentősebb módosítások.

   

  1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

  - 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 1. § (4) bekezdés:

  A  23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet „Építési beruházásokra vonatkozó különös rendelkezések” alcíme a  következő 30/B. §-sal egészül ki:

  „30/B.  § Amennyiben az  ügyfél a  30/A.  § a)–d)  pontjaiban meghatározott okiratot az  utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az  engedély még nem emelkedett jogerőre, az  MVH a  kifizetési eljárást – a  25.  § (8)  bekezdésben foglaltaktól eltérően – a jogerős engedély egy példányának vagy hiteles másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a 30/A. § a)–d) pontjaiban meghatározott okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül.”

  Megjegyzés:

  A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 30/A.  § a)–d)  pontjaiban meghatározott okiratot az alábbiak:

  30/A. § Építéssel járó tevékenység esetén:

  a) az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást – vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;

  b) engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az ügyfél nevére szóló jogerős használatbavételi engedély egy példányát vagy annak hiteles másolatát;

  c) engedélyköteles vízi létesítmény létrehozása esetén a támogatási kérelemhez mellékelni kell a jogerős létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát, továbbá az utolsó kifizetési kérelemhez a jogerős üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolatát;

  d) engedélyköteles út építése esetén a támogatási kérelemhez mellékelni kell a jogerős közlekedési hatósági engedély hiteles másolatát, továbbá az utolsó kifizetési kérelemhez a jogerős forgalomba helyezési engedély hiteles másolatát;

  e) nem engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát.

   

   

  2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet módosítása

  - 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 11. § (1) bekezdés:

  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet [a továbbiakban: 47/2012. (V. 11.) VM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(2) Tervezett tevékenység esetén legkésőbb az  első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a  tevékenységnek a  mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az  egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között. E  kötelezettség az  első kifizetési kérelemhez kapcsolódó hiánypótlás keretében, a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül pótolható.”

   

  • 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 11. § (2) bekezdés:

  A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(6) Az  ajánlattevő olyan tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot, amelyet az  adóhatósághoz legkésőbb az ügyfélnek az MVH előtt folyamatban lévő eljárása vagy a jogorvoslati eljárás során bejelentett. A nem bejelentett tevékenység tekintetében adott árajánlat vonatkozásában adategyeztetésnek, illetve nyilatkozattételnek van helye.”

   

  • 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 11. § (3) bekezdés:

  A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(1) Ha az  ügyfél a  támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az  üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.”

   

   

  3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

  • 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 16. § (1) bekezdés:

  Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

  „(6a) Az  ajánlattevő olyan tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot, amelyet az  adóhatósághoz legkésőbb az ügyfélnek az MVH előtt folyamatban lévő eljárása vagy a jogorvoslati eljárás során bejelentett. A nem bejelentett tevékenység tekintetében adott árajánlat vonatkozásában adategyeztetésnek, illetve nyilatkozattételnek van helye.”

   

  • 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 17. §:

  Hatályát veszti a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet

  a) 17. § (1) bekezdésben az „a 13. § (2) bekezdés és” szövegrész,

  b) 17. § (3) bekezdése,

  c) 19. § (1) és (2) bekezdése

   

   

  4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása

  • 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 23. § (1) bekezdés:

  Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a  LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet] 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(9) Az  ajánlattevő olyan tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot, amelyet a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz legkésőbb az ügyfélnek az MVH előtt folyamatban lévő eljárása vagy a jogorvoslati eljárás során bejelentett. A nem bejelentett tevékenység tekintetében adott árajánlat vonatkozásában adategyeztetésnek, illetve nyilatkozattételnek van helye.”

   

  • 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 23. § (2) bekezdés:

  A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(8) Az  árajánlatos tételek módosulása esetén a  kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább kettő darab, a  9.  § (4)–(9)  bekezdésének megfelelő, a  támogatási határozat jogerőre emelkedését követően kiállított, a  teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.”

   

  • 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 23. § (3) bekezdés:

  A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

  „(1) Ha az  ügyfél a  támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az  üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles a  támogatási összegből – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 1%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 300 000 forint visszafizetésére intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.”

   

  • 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet 23. § (4) bekezdés:

  A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 16. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:

  „(5) Ha az  ügyfél a  támogatási kérelemben vállalt együttműködési megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, akkor – együttműködési megállapodásonként egyszer – 300 000 forintot köteles visszafizetni intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

  (6) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 8. § (2) bekezdés d) vagy f) pontja szerinti kötelezettségének, továbbá pótolható mulasztás esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor az ügyfél kötelezettségszegés esetén a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

  (7) Amennyiben az ügyfélnek a 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjára irányuló fejlesztéshez kapcsolódó vadászati jogosultsága az  üzemeltetési kötelezettség alatt megszűnik, akkor az  ügyfél köteles az  új vadászati jogosultság igényléséről nyilatkozni az MVH részére, valamint a megszerezett új vadászati jogosultságról szóló határozat hiteles másolatát benyújtani az MVH részére 2017. december 31-ig. Amennyiben az ügyfél nem szerzi meg az új vadászati jogosultságot 2017. december 31-ig, akkor az ügyfél a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.”

   

   

  A 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet megtekinthető a Magyar Közlöny 157. számában, az alábbi linkre kattintva:

  file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Dokumentumok/Downloads/MK_14_157.pdf

  A módosításokról jelen levél keretében nyújtott tájékoztatás nem teljeskörű, elolvasása nem helyettesíti a vonatkozó hatályos jogszabályok megismerését!Vidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation
 • Глазная клиника Мардалеишвили