Hírek

 • Megjelentek a Területi Operatív Program első pályázati felhívásai (2016-01-06)
 • Az elmúlt napokban megjelent a Területi Operatív Program több felhívása. Fontos, hogy az általános felhívás mellé minden esetben meg kell nézni a segédletek között megtalálható, a Bács-Kiskun megyére vonatkozó speciális feltételeket is.

   

  A megjelent felhívások főbb adatai az alábbiakban olvasható (az egyes felhívások kódszámára történő kattintással elérhetőek a releváns felhívások):

   

   

   

  I.) Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés (TOP-1.3.1-15)

  A felhívás célja a jellemzően alacsonyabb rendű, országos közutak felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra elérhetősége javuljon.

   

  Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., illetve konzorciumi partnerként települési önkormányzatok jogosultak.

   

  Bács-Kiskun megyében az igényelhető támogatás min. 100 millió Ft, max. 2.047 milllió Ft; a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1-2 db; a rendelkezésre álló keret 2.047 millió Ft.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II.) Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

  (TOP-2.1.3-15)

  A felhívás célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

  A fejlesztések tervezése során fontos a vizek helyben tartásának - lehetőség szerinti - biztosítása olyan tározók építésével, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók alapvető funkcióját.

   

  Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag helyi önkormányzatok (GFO 321) és helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327) jogosultak, kivéve a megyei jogú városok önkormányzatait.

   

  Bács-Kiskun megyében az igényelhető támogatás min. 10 millió Ft, max. 750 millió Ft; a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7-10 db; a rendelkezésre álló keret 3.000 millió Ft.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III.) Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

  (TOP-3.1.1-15)

  A felhívás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

  Jelen konstrukció a települési, településkörnyéki és településközi közlekedési rendszereket szerves egésznek tekinti, és lehetőséget kínál a közlekedési feltételek és módok komplex, egymást erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program határain belül.

  A projekteknek a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét kell szolgálniuk, és hozzá kell járulniuk a TOP  3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez.

   

  Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan helyi önkormányzatok és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok, illetve konzorciumi partnerként közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok, jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők, központi költségvetési szervek és intézményeik jogosultak.

   

  Bács-Kiskun megyében az igényelhető támogatás: min. 50 millió Ft, max. 500 millió Ft; támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-5 db; a rendelkezésre álló keret 1.394 millió Ft.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  IV.) Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

  (TOP-4.1.1-15)

  A Felhívás célja az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése által. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás és alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) fejlesztésének fontosságát az adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen környezetében.

  Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segítik elő.

   

  Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  • Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
  • Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
  • Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 57);
  • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
  • Egyházi jogi személy (GFO 55)
  • Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 59).

   

  Bács-Kiskun megyében az igényelhető támogatás: min. 10 millió Ft, max. 80 millió Ft; a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 8-11 db; a rendelkezésre álló keret 892 millió Ft.

   

   

   

   

   

   

   

   

  V.) Zöld város kialakítása

  (TOP-2.1.2-15)

  A Felhívás célja olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, a beruházások során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést.

  A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá.

   

  Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

  • városi jogállású település helyi önkormányzata (GFO 321) – kivéve megyei jogú városok.

   

  Önállóan nem, csak konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

  • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);
  • helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
  • önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 1, 2, 57);
  • egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529); 
  • egyházi jogi személy (GFO 55); alapítvány (GFO 563, 565, 569); - közalapítvány (GFO 561);
  • többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57); egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59);
  • egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 69).

   

  Bács-Kiskun megyében az igényelhető támogatás: min. 100 millió Ft, max. 1.998 millió Ft; a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2 db; a rendelkezésre álló keret 3.997 millió Ft.

   

   

   

  VI.) Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

  (TOP-4.2.1-15)

  A Felhívás célja a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak.

  A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az intézkedés eredményeképpen kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek.

   

  Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  • Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327),
  • Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; GFO 353; GFO 371; GFO 373),
  • Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 116),
  • Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55),
  • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569),
  • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57, GFO 599).

   

  Bács-Kiskun megyében az igényelhető támogatás: min. 3 millió Ft, max. 500 millió Ft; a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7 db; a rendelkezésre álló keret 929 millió Ft.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VII.) Leromlott városi területek rehabilitációja

  (TOP-4.3.1-15)

  Szegregációval veszélyeztetett vagy szegregált területnek minősülő városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi. Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.

   

  Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

  • városi jogállású települési önkormányzatok (GFO 321).

   

  Bács-Kiskun megyében az igényelhető támogatás: min. 50 millió Ft, max. 500 millió Ft; a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3-5 db; a rendelkezésre álló keret 1.724 millió Ft.

   Vidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation