Hírek

 • KISMÉRETŰ TERMÉNYTÁROLÓ, -SZÁRÍTÓ ÉS -TISZTÍTÓ ÉPÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE (2016-06-12)
 • Megjelent a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című VP2-4.1.2-16 felhívás. A művelet célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése.

   

  A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fókuszterületi megosztás szerint 19,68 Mrd Ft:

  2A: A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra – keretösszege: 9,35 Mrd Ft.

  2B: A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban - keretösszege: 3,35 Mrd Ft.

  5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása - keretösszege: 6,98 Mrd Ft.

   

  A támogatott projektek várható száma:190 db

   

  3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

  A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

  A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése.

  Támogatható tevékenységek:

  Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10%-os vízelvonást figyelembe véve. (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vetőmagszárítók, egyéb eszközök és berendezések).
  Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 m3) tárolásához szükséges terménytároló-kapacitás létesítése. Új terménytároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben az a támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval.
  Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig),

   

  B) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

  1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

  A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a telepen belüli energiahatékonyság fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg:

  Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.
  Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

   

  2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

  A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a terményszárítók, terménytisztítók és terménytárolók energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

  Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

  (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

  A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

   

  3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

  Az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségek.
  A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés (a továbbiakban: telepi infrastruktúra)3, valamint az üzemen belüli anyagmozgatás és a vagyonvédelem gépei, eszközei (a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével).
  Ingatlan vásárlása.

   

  Az A) célterülethez kapcsolódóan:

  o a szárító vagy tároló létesítmény üzemeltetéséhez nem kapcsolódó épített vagy mobil eszköz létesítése (pl. egyedi mérőeszköz) vagy felújítása,

  o anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek, szállítócsigák, surrantócsövek, beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű raktári felszedő- és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- és rakodógépek) létesítése vagy felújítása (60 t/h névleges kapacitásig),

  o porleválasztás gépei (például: gravitációs porleválasztók, centrifugális porleválasztók, garatelszívó berendezések (a technológiához illesztve) beszerzése és felújítása,

  o a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: ventilátorok, mobil ventilátorok, hűtők, szellőztető-padozatok, légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák, keverő berendezések, szóró-terítő berendezések) létesítése, vagy felújítása,

  o terményszárítónként, terménytisztítónként egy tranzittároló létesítése (max. 70 m3 vagy felújítása,

  o telephelyenként egy előtároló létesítése (max. 140 m2), vagy felújítása,

  o fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, vagy mobil garat beszerzése,

  o termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek beszerzése (például: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők),

  o silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása,

  o telephelyenként egy kezelőhelyiség, épület létesítése (max. 50 m2) telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy ezek felújítása,

  o terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása.

   

   A B) célterülethez kapcsolódóan:

  o egyéb telepen belüli létesítmények, épületek energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

   

  3.3. Nem támogatható tevékenységek

  A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

  - amennyiben a támogatást igénylő rendelkezik terménytárolóval, abban az esetben új tároló kialakítása nem, csak a meglévő korszerűsítése támogatható.

   

  A projektek megvalósítási területe Magyarország.

   

  4.1. Támogatást igénylők köre

  A jelen felhívás keretében az alábbiak jogosultak támogatási kérelmet benyújtására:

  1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:

  a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ, de legfeljebb 350 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

  A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évének - egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást

  Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év – fiatal mezőgazdasági termelő esetében a lezárt üzleti év - vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 10. számú melléklet szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre;

  b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 13. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

  2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

  Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

   

   4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre

   d) terménytároló építésére azon támogatást igénylő részére, aki vagy amely valamely állattartó telepek korszerűsítésére vonatkozó felhívás (VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése) keretén belül ugyanezen célra támogatást igényelt és/vagy támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében.

  Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 5. naptól 2018. augusztus 6. napjáig van lehetőség. Első körben a 2016. október 5. napjáig beérkezett kérelmeket bírálják el.

   

  5.3. A támogatás mértéke, összege

  a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 300 millió forint.

  b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

  c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

  d) A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

   

  További részletek a támogatási felhívásban olvashatók: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-412-16-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-ptse-korszerstse-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-ptse-korszerstse

   



Vidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation
 • Глазная клиника Мардалеишвили