Hírek

 • BORÁSZATI TÁMOGATÁS (2016-07-15)
 • Megjelent a borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása (VP3-4.2.2-16) felhívás. A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz.

   

  A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása.

  A támogatott projektek várható száma: 500 db. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 Mrd Ft.

  Önállóan támogatható tevékenységek

  A felhívás keretében a TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti, az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági terméknek (a továbbiakban: Annex I. termék) minősülő (2204, 2209, 2307, 2308 KN kód szerinti) borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó projektek támogathatóak az alábbi célterületi bontásban:

  A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

  Támogatható tevékenységek:

  1. Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása.
  2. A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.
  3. A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése.

  B) A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.

  1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

  Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a borászati üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő létesítmények energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg.

  - Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.

  - Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.

  - Világítási rendszerek korszerűsítése.

  - Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

  1. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.

  Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a borászati üzemen belüli környezeti erőforrás-hatékonyság fokozása.

  - Az anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. csomagolás korszerűsítése az anyagfelhasználás csökkentésével, illetve környezetbarát anyaghasználattal, üvegpalackozással, környezetbarát megoldásokkal, szennyvízkezelés és újrahasznosítás fejlesztése, technológiai veszteségek csökkentése).

  - Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése.

  1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

  Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok, az üzemen belüli építmények, a szőlő-feldolgozási tevékenység, valamint a bor-, pezsgő-, illetve habzó borkészítési technológia (beleértve: kiszerelés, raktározás) energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

  - Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

  A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely energiafogyasztását.

  Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:

  Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  - Az 5.5. c) pontban felsorolt általános költségek;

  - Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;

  - Telepi infrastruktúra fejlesztése (pl. kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése) a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével;

  - Ingatlan vásárlása;

  - A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével;

  - Bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály), a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével;

  - Fahordó vásárlása a felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

  A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy - egyszeri elszámolás kivételével - a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.

  A projektek megvalósítási területe Magyarország.

  Támogatást igénylők köre

  Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők.

  1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

  a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;

  b) a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

  c) a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

  2. Termelői csoport és termelői szervezet az alábbi feltétel teljesülése esetén jogosult támogatásra:

  - a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből6 kell származnia.

  1. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

  a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

  b) a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

  c) a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

  Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében, illetve konzorciumi formában nincs lehetőség.

  A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

  A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. szeptember 12. napjától van lehetőség. Első körben a 2016. november 11. napjáig benyújtott kérelmek kerülnek elbírálásra.

  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.

  A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

  További részletek a támogatási felhívásban olvashatók: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-422-16-borszat-termkfejlesztsnek-s-erforrs-hatkonysgnak-tmogatsaVidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation