Hírek

 • Tájékoztató az elektronikus kapcsolattartásról (2018-12-07)
 • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (EÜSZ törvény), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára a jogszabály által előírt esetekben az állammal ¬- ideértve a Magyar Államkincstárral (Kincstár) - való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és fogadást.

  Ezen kötelezettség teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára cégkapu, az együttműködő szervek, így az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára hivatali tárhely szolgáltatást biztosít.

  Kiegészítő tájékoztatás a cégkapu használatára kötelezett gazdálkodó szervezetek részére

  A gazdálkodó szervezetek köre – azaz, amelyekkel az elektronikus kapcsolattartás cégkapun keresztül történik – a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alábbiak szerint határozható meg.

  Az EÜSZ törvény szerint gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány (1. § 23. pont).

  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában a következők szerint határozza meg a gazdálkodó szervezeteket: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

  A Kincstár a fentiekben hivatkozott hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül érintkezik az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő, fenti előírások szerinti gazdálkodó szervezetekkel. Ennek megfelelően a Kincstár az iratokat a cégkapura küldi.

  A Cégkapu-regisztrációval kapcsolatos bővebb tájékoztatás a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/gyik_ckpreg.PDF linken olvasható.

  Felhívjuk ugyanakkor az ügyfelek figyelmét, hogy a cégkapu igénybevétele mellett az eseti és állandó meghatalmazás ügyintézésével kapcsolatos eljárás nem változik.

  Kiegészítő tájékoztatás a hivatali tárhely használatára kötelezett ügyfelek részére, akik cégkapuval is rendelkezhetnek

  Az önkormányzatok és költségvetési szervek ügyfélként eljárva az EÜSZ törvény 9. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Az EÜSZ törvény 2. § (4) bekezdése alapján pedig maga az elektronikus ügyintézést biztosító (költségvetési) szerv és önkormányzat is ügyfélnek minősül a kapcsolattartás tekintetében, ha más elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt hatósági eljárásban ügyfélként jár el.

  Ha az önkormányzat a jogszabályok alapján elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősül, akkor biztonságos kézbesítési szolgáltatás használatára köteles az EÜSZ törvény 25. § (3) bekezdés d) pontja alapján, amelyre a Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdése alapján a hivatali tárhely, azaz hivatali kapu szolgál.

  Ugyanakkor az EÜSZ törvény alapján a fentiek szerint cégkapu regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezetnek a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet minősül.

  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában a következők szerint határozza meg a gazdálkodó szervezeteket: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

  A fenti meghatározás alapján gazdálkodó szervezeteknek minősülnek az önkormányzatok, költségvetési szervek, de kizárólag a gazdálkodó tevékenységükkel összefüggő polgári jogi kapcsolataikban, és ezen összefüggésben cégkapu regisztrációra kötelesek.

  Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási jogviszonyok nem keletkeztetnek ilyen jellegű jogi kapcsolatot, ezért a Kincstár az önkormányzatok, és a költségvetési szervek esetében elektronikus úton kizárólag azok hivatali tárhelyén (hivatali kapun) keresztül tart kapcsolatot az ügyfelekkel, az iratokat hivatali tárhelyre küldi.

  A regisztrációval kapcsolatos bővebb tájékoztatás a https://szeusz.gov.hu weboldalon, egy előzetes regisztrációt követő visszaigazoló e-mailben érkező linkre kattintva található, amelyen keresztül elérhetővé válik a kezdő felület. A belépő felület bal oldalán található menüben a ’NISZ BKSZ - Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás’ pontra kattintva letölthető a csatlakozási kérdőív.

  Felhívjuk ugyanakkor az ügyfelek figyelmét, hogy a hivatali tárhely alkalmazása mellett, az eseti és állandó meghatalmazás ügyintézésével kapcsolatos eljárás nem változik.

  Kiegészítő tájékoztatás egyéni ügyvédek, szabadalmi ügyvivők részére

  Az EÜSZ törvény szerint gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány (1. § 23. pont).

  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában a következők szerint határozza meg a gazdálkodó szervezeteket: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

  Az egyéni ügyvéd, európai közösségi jogász, kamarai jogtanácsos, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során cégkaput is használhat. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, valamint a szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztrációnál a saját nevében jár el (Korm. rendelet 91. §-a).

  A Kincstár a fentiekben hivatkozott hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a cégkapu használatát választó egyéni ügyvédekkel cégkapun keresztül tart kapcsolatot, az iratokat a cégkapura küldi.

  A Cégkapu-regisztrációval kapcsolatos bővebb tájékoztatást a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/gyik_ckpreg.PDF linken olvasható.

  A cégkapu alkalmazásával az eseti és állandó meghatalmazás ügyintézésével kapcsolatos eljárás nem változik.

  Kiegészítő tájékoztatás egyéni vállalkozók részére

  Az egyéni vállalkozó az EÜSZ törvény 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként a Kormány által biztosított tárhelyek közül a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyét jelenti be a rendelkezési nyilvántartásba (Korm. rendelet 88/A. §).

  Tekintettel a fentiekben hivatkozott hatályos jogszabályi előírásokra, az egyéni vállalkozó ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartás a részükre biztosított, Központi Ügyfél- regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyén (ügyfélkapun) keresztül történik.

  Kiegészítő tájékoztatás természetes személy ügyfelek részére

  A természetes személy ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartás a részükre biztosított, Központi Ügyfél- regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyén (ügyfélkapun) keresztül történik, tekintettel arra, hogy a természetes személy nem köteles cégkapu regisztrációra, valamint hivatali tárhely használatára sem jogosult.

  Kiegészítő tájékoztatás vallási közösségek részére

  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján bevett egyháznak minősített vallási közösségek nem kötelezettek cégkapu regisztrációra, a bevett egyházakkal történő elektronikus kapcsolattartás továbbra is meghatalmazott útján, ügyfélkapun keresztül történik.

  Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy cégkapu regisztrációra köteles a vallási tevékenységet végző szervezet - tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján rá az egyesületre vonatkozó szabályok alkalmazandóak -, továbbá a vallási közösség (bevett egyház, vagy vallási tevékenységet végző szervezet) által létrehozott gazdasági társaság, alapítvány és egyesület.

  A Cégkapu-regisztrációval kapcsolatos bővebb tájékoztatás a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/gyik_ckpreg.PDF linken olvasható.

  A Kincstár a fentiekben hivatkozott hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül tart kapcsolatot az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő, fenti előírások szerinti szervezetekkel. Ennek keretében az iratokat a cégkapura küldi.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a cégkapu-regisztrációval az eseti és állandó meghatalmazás ügyintézésével kapcsolatos eljárás nem változik.

  A jelen tájékoztatóban foglaltak kizárólag a Kincstár általi iratközlésre vonatkoznak. A kérelmek beadására a továbbiakban is a Kincstár honlapján elérhető elektronikus kérelem benyújtási felület szolgál.

  (forrás: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/tajekoztato-az-elektronikus-kapcsolattartasrol/maximized)Vidékfejlesztési Minisztérium

BEMUTATKOZÁS | HÍREK | DOKUMENTUMOK | III. TENGELY | LEADER | NYERTESEK | SAJTÓHÍREK | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | ELÉRHETŐSÉGEK | GY.I.K | GALÉRIA
Copyright © Üde-Kunság Egyesület
 • Bone marrow stem cells transplantation
 • Cord blood stem cells transplantation
 • Sibling cord blood stem cells transplantation
 • Глазная клиника Мардалеишвили